امروز : دوشنبه ، 29 دی 1399        ساعت :
تجهیزات آزمایشگاهی

بخش بیوشیمی

بخش هماتولوژی

بخش ایمنی /سرولوژی

بخش هورمون شناسی

بخش پاتولوژی/سیتولوژی

بخش الکتروفورز

بخش HLA

بخش HPLC

بخش میکروب شناسی

بخش قارچ شناسی

بخش مولکولی وPCR

بخش تجزیه ادرار و مایعات بدن