امروز : دوشنبه ، 29 دی 1399        ساعت :
سازمان های بیمه طرف قرارداد

 مبناي محاسبه ­ی هزينه­ ها، آخرين تعرفه­ ی رسمي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نظام پزشكي مي­باشد.

 

بيمه هاي طرف قرارداد :        نحوه محاسبه هزينه آزمايشات

مراجعين آزاد  :                        تعرفه خصوصي

سازمان تامين اجتماعي :      درصد تعیین شده از تعرفه دولتي +

                                                مابه التفاوت تعرفه خصوصي و دولتي

سازمان خدمات درماني،        درصد تعیین شده از تعرفه دولتي +

شامل :                                    مابه التفاوت تعرفه خصوصي و دولتي

- كارمندان دولت

- ساير اقشار

- خويش فرما

- اقشار آسيب پذير

- روستایی

نيروهاي مسلح :                   درصد تعیین شده از تعرفه  خصوصي

دانا :                                        درصد تعیین شده از تعرفه  خصوصي

ايران  :                                   درصد تعیین شده از تعرفه  خصوصي

كاركنان ايران :                       بدون فرانشيز

بيمه عمر ايران :                    بدون فرانشيز

طلايي :                                  درصد تعیین شده از تعرفه خصوصی

بانك ها :                                درصد تعیین شده از تعرفه خصوصی