امروز : یکشنبه ، 28 دی 1399        ساعت :
خط مشي كيفيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آزمايشگاه هاي پزشكي نقش بسيار مهمي در تشخيص و ارزيابي صحيح و به موقع بيماري و سلامت افراد در فرايند بهداشت و درمان جامعه ايفا مي­كنند.

آزمايشگاه پاتوبيولوژي دكتر سعادتي با آگاهي از اين نقش مهم و با اعتقاد به اثر بخشي پياده سازي استاندارد آزمايشگاه هاي پزشكي با عنوان "  الزامات خاص براي كيفيت و احراز صلاحيت "ISIRI-15189: 1st  " در دستيابي به اهداف تشخيصي و ارزيابي فوق الذكر، اين استاندارد ملي را در زمينه  آزمايش هاي باليني - تشريحي از جمله تفسير نتايج و توصيه در جهت اقدامات تشخيصي استقرار داده و اجرا مي­نمايد.

مديريت آزمايشگاه به منظور افزايش اثر بخشي سيستم مديريت كيفيت بر پايه استاندارد "ISO 9001-2008"، خود را متعهد به رعايت كليه قوانين و استانداردهاي مرتبط با آزمايشگاه هاي پزشكي كه از جانب آزمايشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ مي گردد ،دانسته و همچنين تعهد خود را نسبت به رعايت و  پايبندي به اخلاق حرفه اي پزشكي و حفظ اطلاعات محرمانه بيمار بر اساس قوانين  و مقررات و صداقت در ارائه گزارش نتايج آزمايشات اعلام مي­نمايد.
مديريت آزمايشگاه جهت سازگاري با استانداردهای    "ISIRI- 15189: 1st  "  و    "ISO 9001-2008  " اهداف زير را تعيين مي­نمايد:
 
1- افزايش رضايتمندي مراجعين
 
2- ارتقاء كيفيت در زمينه انجام آزمون
 
مديريت آزمايشگاه تعهد خود را نسبت به اتخاذ رويه حرفه اي علمي جهت تضمين كيفيت آزمون ها و سازگاري عملكرد با سيستم مديريت كيفيت اعلام نموده و با بكار گيري كاركنان آموزش ديده و متعهد به خط مشي و آگاه به روش هاي اجرايي و مستند سازي، براي رسيدن به اهداف فوق تلاش مي­نمايد.
 
 
 
شماره سند
محدوده ي توزيع صفحه
معتبر از تنظيم كننده

مدير QMS

(تاييد كننده)

MA-LAB-01 G 1 89/07/01 دكتر سعادتي دكتر سعادتي