امروز : یکشنبه ، 28 دی 1399        ساعت :
بخش های آزمایشگاه

بخش ها و فرآیندها در آزمایشگاه دکتر سعادتی طبق جدول زیر طراحی و تعریف می­شوند؛

در این آزمایشگاه "26" بخش و "64" فرایند طراحی و تعریف شده است. اسامی بخش ها در ستون مربوطه به ترتیب الفبا و با شماره ردیف ذکر شده اند. اسامی فرایندها نیز در ستون مربوطه به ترتیب الفبا و با شماره ردیف ذکر شده اند و زیرفرایندهای مربوط به هر فرایند در صورت موجود بودن با سمبل مشخص شده و در زیر همان فرایند ذکر شده ­اند :

 

رديف
نام بخش
(فارسي)
نام بخش و فرایندها (انگليسي)
فرآیندها
کد بخش
و فرآیند
1    
اچ ال آ
1. HLA
1. اچ ال آ
HLA
2               
اچ پي ال سي
2. HPLC
2.اچ پي ال سي
HPLC
3             
آماده سازي نمونه  
3. Sample Preparation
·                   Serum Preparation
·                   Plasma Preparation
·                   Sampling
3. آماده سازي نمونه ها
·سرم گيري
·تهيه ي پلاسما
·تفكيك نمونه
SP
SG
PL
SAM
4               
انتظامات
4. Security
4.نگهباني و حراست
SEC
5            
انگل شناسي
5.Parasitology
5.انگل شناسي
PS
6             
ایمنی وبهداشتشغلی
6.Health & Immunity
6. ایمنی و بهداشت
HI
7             
ايمني شناسی – سرولوژي
7. Immunology-Serology
·                   Immunology
·                   Serology
ايمني – سرولوژي
 7 . ایمني  شناسی
 8 . سرولوژي
IMM
IM
SER
8          
بيوشيمي
8. Biochemistry
·                   Autoanalyzed
·                   Photometric
·                   Nephelometric
·                   Electrophoresis
·                   Miscelaneous
بيوشيمي
9 . اتوانالیزر
10 . فتومتری
11 . نفلومتر
 12 . الکتروفورز
13 . متفرقه
BCH
AA
PHO
NEPH
EPH
MIS
9
پذيرش و جوابدهي
9. Reception
      ·   Insurance Report
    ·   Report
    ·   Rep.preparation-
    ·   Rep.Delivery
14 . پذيرش
 15 . بيمه
 جوابدهي
16 . آماده سازي جواب
17 . تحويل جواب
REC
BIM
REP
AJ
TJ
10        
پي سي آر
10.  PCR
18 . پي سي آر
PCR
11          
تجزيه ادرار و مايعات
11. Urinalysis-Fluid Analysis
    ·   Urine
    ·   Semen
    ·   CSF
    ·   MISC
تجزيه ادرار و مايعات
19 . ادرار
20 . سمن
21 . مایع نخاعی
22 . سایر
UF
U
SEMEN
CSF
MISC
12       
تضمين كيفيت  
12.Quality Assurance
·         Calibration
·         Training
·         Auditing
·         Quality control
 تضمين كيفيت
23 . کنترل کیفیت
24 . کالیبراسیون
25 . ممیزی
26 . آموزش
 
 
QA               QA
CAL
AUD
T
 
 
13     
خدمات
13. Services
      . Cleaning 
  27 . خدمات
 28 .  تنظيفات
SRV
CLN
14       
خدمات كامپيوتري
14. Computer Services
   ·   Hard Ware Services
   ·   Soft Ware Services
   ·   Net Work Services
خدمات كامپيوتري
29 . خدمات نرم افزار
30 .سخت افزار
31 . خدمات شبكه
CPU
SW
HW
NW
15
سی اس آر
15.CSR
 32 . شستشو و استريل
 CSR
16     
سيتوپاتولوژي
16. Cytopathology
     . Pathology
      . Cytology
سیتوپاتولوژی
 33 . پاتولوژي
34 . سيتولوژي
CP
PT
CP
17       
فلوسیتومتری
17.Flowcytometry
35فلوسیتومتری
FCM
18         
قارچ شناسي
18. Mycology
36 . قارچ شناسي
MYC
19       
مالی
19. Financial
     . Accounting
     . Purchase-Buying
     . Depot-Warehouse
امور مالی
37. حسابداری
38. خرید
39. انبار
MAL
AC
Buy
DEP
20          
مسئولیت فنی
20. Technical Management
     . Pathologist
     . Medical Consult
     . Technical Supervision
40. مسئول فنی
41. پاتولوژیست
42. مشاوره پزشکی
43. سرپرستی فنی
MF
PAT
PM
SF
21         
مديريت وسرپرستي
21. Management & Supervision
     . Senior Manager
     . Management Review
     . Continual Improvement
     . Management    Representative 
     . Man power (Employment-Training)
      . Maintenence
44. مدیریت
45. مدیریت ارشد
46. بازنگری مدیریت
47. بهبود مستمر
48. نماینده مدیریت در سیستم کیفیت
49. گزینش و آموزش(نیروی انسانی)
50. نگهداری
MOD
MA
MAR
CIM
NM
MP
MTN
22            
سرپرستی اداری
22.Clerical Supervision
      . Communication
      . Association
      .Archives & Records
سرپرستی اداری
51. ارتباطات
52. تدارکات
53. بایگانی
ED
COM
PRP
ARC
23
ميكروب شناسي
23.Microbiology
54. ميكروبشناسي
MIC
24
نمونه گيري
24.Sample Collection
55. نمونه گيري
SC
25
هماتولوژي
 
25.Hematology
     ·    CBC
     ·   Hb. Electrophoresis
     ·   Coagulation tests
     ·   Sedimentation Rate    
     ·   Miscellaneous
هماتولوژی
56. سي بي سي
57. الكتروفورسيس
58. آزمايش انعقادي
59. اي اس آر
60. سایر
HEM
CBC
EPH
COA
ESR
MIS
26
هورمون شناسي
26.Hormonal Analysis
·                   RIA  
·                   ELISA
·                   ECL
·                   ICLA
 هورمون
61. RIA
62. ELISA
63. ECL
64. ICLA
HO
RIA
ELISA
ECL
ICL