امروز : دوشنبه ، 29 دی 1399        ساعت :
مشاور ژنتیک

 مشاوره ژنتیک

یک ارتباط دو طرفه  است که درمورداحتمال بروز بیماری ژنتیک در یک خانواده و تشخیص بیماری های ارثی موجود در  خانواده بحث می کند

این مشاوره به خانواده ها امکان می دهد که با علت بروز بیماری ها و جزئیات بیماری های ژنتیک موجود در خانواده آشنا شوند و در مورد احتمال بروز مجدد آن در افراد دیگر خانواده مطلع شوند.