امروز : دوشنبه ، 29 دی 1399        ساعت :
تعهد نامه پرسنل آزمایشگاه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اينجانب                              فرزند                      به شماره پرسنلي

که به عنوان                                     در ‌ آزمايشگاه پاتوبيولوژي دكتر سعادتي شیراز مشغول به کار مي باشم با امضاء اين فرم، خود را متعهد مي‌نمايم كه در راستاي ارائه با كيفيت خدمات آزمايشگاهي، به دور از هرگونه فشار داخلي و يا خارجي بر طبق اصول حرفه‌اي تلاش نمايم. در اين راستا با تلاش در اجراي فرايند‌هاي کاري آزمايشگاه بر طبق روش‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي كاري تاييد شده و پيروي از سيستم كيفيت مستقر شده، آزمايشگاه را در رسيدن به اهداف تعريف شده در خط مشي كيفيت ياري خواهم نمود. حفظ اطلاعات مشتريان و رعايت اخلاق حرفه اي پزشكي  از اصول اوليه فعاليت در اين آزمايشگاه مي باشد و بر همين اساس خود را متعهد مي‌دانم در صورت ترك آزمايشگاه نيز در حفظ اطلاعات مربوط به مشتريان کوشش نمايم و هر گونه فشارداخلي و خارجي كه باعث تهديدي امنيت اطلاعات مشتريان گردد  را به اطلاع مسئولين آزمايشگاه برسانم.

امضاء كارمند

 

شماره سند محدوده ي توزيع تعداد صفحه معتبر از تنظيم كننده

مدير QMS

(تاييدكننده)

MP-SB-taahod G 1 88/09/24 دکتر سعادتی دکتر سعادتی