امروز : یکشنبه ، 28 دی 1399        ساعت :
بیانیه مدیریت

 

 

 

 

 

 

مديريت  آزمایشگاه  دکتر سعادتی ، صراحتاً اعلام مي‌دارد که کلیه کارکنان  از هرگونه فشار داخلي و يا خارجي که تاثير منفي بر کيفيت نتايج آزمون مي‌گذارد، رها مي‌باشند و اين آزمايشگاه کليه فعاليت‌هاي خود را با تاکيد بر حفظ اسرار و بدون تبعيض و به صورت کامل و بر طبق اصول حرفه‌اي انجام مي‌دهد. حفاظت از اموال و اطلاعات محرمانه مشتريان جزء قوانين اوليه اين آزمايشگاه مي‌باشد.مدير آزمايشگاه مسئول استقرار سيستم مديريت کيفيت و برآورده‌سازي الزامات استاندارد ISO 15189:2007 به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح آزمون‌ها در اين آزمايشگاه مي‌باشند. کليه کارکنان آزمايشگاه ملزم به پيروي از الزامات استاندارد بين‌المللي ISO 15189:2007 در قالب روش‌هاي اجرايي و دستور‌العمل‌هاي داخلي آزمايشگاه مي‌باشند. مدير آزمايشگاه متعهد مي‌گردد منابع لازم به منظور استقرار اين استاندارد را فراهم نمايد. پيروي از نظامنامه کيفيت آزمايشگاه براي کليه کارکنان  الزامي مي‌باشد.

 

دکتر سعادتی

 

 

شماره سند محدوده ی توزیع تعداد صفحات معتبر از تنظیم کننده

مدیر QMS

(تایید کننده)

MA-LAB-43 G 1 88/09/24 دكتر سعادتي دكتر سعادتي