امروز : دوشنبه ، 29 دی 1399        ساعت :
اچ پی ال سی

کد بین المللی

کد آزمایش

نام آزمایش

نام اختصاری

کد فرآیند

روش آزمایش

0082491

51

Methotrexate

Methotrexate

HPLC

HPLC

0082491

53

Phenobarbital

Phenobarb –HPLC

HPLC

HPLC

0082491

54

Carbamazepine

Carbamazepine -HPLC

HPLC

HPLC

0082491

55

Phenytion

Phenytion –HPLC

HPLC

HPLC

0082491

56

Lamotregin

Lamotregin –HPLC

HPLC

HPLC

0082491

67

Phenylalanin – Serum (HPLC)

Phenylalanin

HPLC

HPLC

0082491

68

Tyrosin

Tyrosin

HPLC

HPLC

0082491

78

Amino Acid Assay - Serum

Amino Acids - Serum

HPLC

HPLC

0082491

572

Oxalate (24h/U) - HPLC

24h-U- Oxalate(H)

HPLC

HPLC

0082491

573

Citrate (24h/U) - HPLC

 24h-U- Citrate(H)

HPLC

HPLC

0080024

574

PKU

PKU

HPLC

HPLC