امروز : دوشنبه ، 5 آبان 1399        ساعت :
ایمنی شناسی

فهرست آزمایش های بخش ایمنی شناسی

 

کد بین المللی

کد آزمایش

نام آزمایش

نام اختصاری

کد فرآیند

روش آزمایش

0086813

285

HLA Typing

HLA Typing

HLA

SEROLOGY

0086812

291

HLA - B27

HLA - B27

HLA

SEROLOGY

0086812

292

HLA - B8

HLA - B8

HLA

SEROLOGY

0086812

293

HLA - B5

HLA - B5

HLA

SEROLOGY

0086812

294

HLA - B51

HLA - B51

HLA

SEROLOGY

0080530

295

HLA - Class I

HLA - Class I

HLA

SEROLOGY

0086805

297

WBC cross match

WBC cross match

HLA

Agglutination

0086807

298

Pannel Reactivity

Pannel Reactivity

HLA

SEROLOGY

0080360

221

Anti Smooth Muscle Ab. (IF)

ASMA

IMM

Immunoflurescence

0080359

222

Anti - Mitochondrial Ab. (IF)

AMA

IMM

Immunoflurescence

0080313

223

Listeria Ab .(IF)

Listeria (IF)

IMM

Immunoflurescence

0080364

228

Kala Azar

Kala Azar

IMM

Immunoflurescence

0080207

262

Endomysial Ab. - IgA

Endomyseal-IgA***

IMM

Immunoflurescence

0077299

248

 

 

IMM

Immunoflurescence