امروز : سه شنبه ، 11 آذر 1399        ساعت :
پاتولوژی

فهرست آزمایش های بخش پاتولوژی

کد بین المللی

کد آزمایش

نام آزمایش

نام اختصاری

کد فرآیند

روش آزمایش

80557

951

B.M - Bx

BM-BX

PT

Manual Procedure

80558

950

B.M. Aspiration

BM-Aspirat

PT

Manual Procedure

88313

952

B.M. Iron Stain-19

BM-Iron Stain-19

 PT

Staining+Microscopy

88311

967

Decalcification(For Bone)

Decalcification(Bone)

 PT

Staining+Microscopy

88313

345

Iron Stain -Blood Film

Iron Stain-PS

 PT

Staining+Microscopy

88300

961

Path [1]

Path [1]

 PT

Staining+Microscopy

 88302   Path [2] Path [2] PT Staining+Microscopy
88304
  Path [3] Path [3] PT Staining+Microscopy
 88305   Path [4] Path [4] PT Staining+Microscopy
 88307   Path [5] Path [5] PT Staining+Microscopy
 88309   Path [6] Path [6] PT Staining+Microscopy
 88312 969 Special Stain  Spacial Stain(AF-MB) PT Staining+Microscopy

88313

968

Special Stain(Fe-MT-RT-Jn-Gr-PAS)

Special Stain(group2)

 PT

Staining+Microscopy