امروز : یکشنبه ، 28 دی 1399        ساعت :
پارازیتولوژی

فهرست آزمایش های بخش پارازیتولوژی

کد بین المللی

کد آزمایش

نام آزمایش

نام اختصاری

کد فرآیند

روش آزمایش

82270

728

Occult Blood

ob-

PS

BANZIDIN

80415

740

Scabis - D.S.

Scabis

PS

Direct Microscopy

80414

750

Scotch Test

Scotch-Test

PS

Direct Microscopy

87177

710

Stool Examination 

Stool -1

PS

Direct Microscopy