امروز : یکشنبه ، 28 دی 1399        ساعت :
تجزیه ادرار

فهرست آزمایش های بخش تجزیه ادرار

 

کد بین المللی

کد آزمایش

نام آزمایش

نام اختصاری

کد فرآیند

روش آزمایش

80019

571

Bence Jones Protein (R/U)

U/Bence Jones Prot.(R)

UF

HEAT DENATURATION

80228

582

Eosinophil (R/U)

U/Eosino

UF

Staining+Microscopy

80422

875

Fluid  Analysis

Ascitic-Fluid

UF

Direct Microscopy

82757

840

Fructose Test (Semen)

Fructose-Semen

UF

Turbidometry

80550

890

Hypo-Osmotic Swelling Test:

HOS-Test

UF

Direct Microscopy

80152

79

Keton & Keton Bodies

Keton

UF

Biocchem.

83866

584

Mucopolysaccharides (R/U)

U/Mucopolysacch.

UF

STAINING

 82180 73 Osmolality - Serum Osmolality-Serum UF Biocchem. Calculat.
 84110 542 Osmolality (24h/U) 24h-U-Osmolality(R) UF OSMOLALITY
 82180 562 Osmolality (R/U) U/Osmolality UF OSMOLALITY
 80421 855 P.C.T (Post-Coital Test) PCT UF Direct Microscopy
 80310 555 Pregnancy Test Preg. UF Agglutination
 80166 190 Renal Calculi Analysis Stone STONE CHEM ANALYSIS
 80419 801 Seminal Fluid Analysis Semenalysis / UF SQ-AII C  analysis
 80513 539 U/Dysmorphic RBC U/Dysmorphic RBC UF Direct Microscopy
 84315  504  U/S.G.  U/SG UF  REFRACTOMETRY
 84578  509  U/Urobilinogen  U/Urobilinogen UF  Biocchem.
 81000  501  Urine Analysis  Urine Analysis UF  Direct Microscopy
 84585  534  VMA(G) VMA(G)  VMA Chromatography