امروز : دوشنبه ، 29 دی 1399        ساعت :
ژنتیک و مولکولار

فهرست آزمایش های بخش ژنتیک و مولکولار

کد بین المللی

کد آزمایش

نام آزمایش

نام اختصاری

کد فرآیند

روش آزمایش

 80492 180 Brucella PCR Brucella PCR!! PCR Pcr
 805641 393 Factor V Laiden (RFLP/PCR) FV Laiden RFLP/PCR PCR Pcr
 80487 175 Genotyping - HCV Genotype- HCV !! PCR Pcr
 805641 395 Hemochromatosis hemochromatosis PCR Pcr
 80531 296 HLA - Class II HLA-Class II  PCR Pcr

80566

1229

HLA-DR

HLADR

PCR

Pcr

 80492 185 PCR - CMV PCR - CMV!! PCR Pcr
 80492  184  PCR - HBV PCR - HBV!! PCR Pcr
 80492  176  PCR - TB  PCR - TB!! PCR Pcr

80492

 179

PCR-Toxo

PCR-Toxo!!

PCR

Pcr

805641

 394

Prothrombin

Prothrombin

 PCR

 Pcr

80492

 189

Real Time - HBV PCR

HBV-PCR-Quantitative !!

 PCR

 Pcr

80498

 188

Real Time - HCV RT-PCR

PCR-HCV-Quantitative !!

 PCR

 Pcr

80497

 183

RT-PCR - HCV

RT-PCR - HCV!!

 PCR

Pcr

 80348 227 Toxoplasma Ab. - IgM Toxo-IgM PCR Pcr