امروز : دوشنبه ، 29 دی 1399        ساعت :
سرولوژی

فهرست آزمایش های بخش سرولوژی

 

کد بین المللی

کد آزمایش

نام آزمایش

نام اختصاری

کد فرآیند

روش آزمایش

80305

107

2 - ME

2 - ME

SER

Agglutination

82103

124

Alfa-1 Anti-Trypsin (Neph)

Alfa-1-AT

Neph

Nephelometry

80306

102

ASO-Titer (Turbidometry)

ASOT

SER

Turbidometry

86140

103

C.R.P.

CRP

SER

Agglutination

861401

133

C.R.P. - HS

 

SER

Turbidometry

861401

133

C.R.P. - Quantitative (Neph)

CRPکمي

SER

Turbidometry

80207

224

C1 - Inhibitor (Neph)

C1-inhib ***

Neph

Nephelometry