امروز : یکشنبه ، 28 دی 1399        ساعت :
سیتولوژی

فهرست آزمایش های سیتولوژی

 

کد بین المللی

کد آزمایش

نام آزمایش

نام اختصاری

کد فرآیند

روش آزمایش

88107

906

Ascitic-Fluid-Cyto

Ascitic-Fluid-Cyto

Cytology

Staining+Microscopy

88107

909

Breast-Discharge-Cyto

Breast Disch-Cyto

Cytology

Staining+Microscopy

88130

910

Bucall Smear

Bucall Smear

Cytology

Staining+Microscopy

88107

919

C.S.F - CYTOLOGY

CSF-Cyto

Cytology

Staining+Microscopy

80423

647

Chlamydia - D.S.

Chlamydia-DS

Cytology

Staining+Microscopy

88107

922

Cyst-Fluid-Cyto

Cyst-Fluid-Cyto

Cytology

Staining+Microscopy

88107

901

Cytology-X

Cytology-X

Cytology

Staining+Microscopy