امروز : دوشنبه ، 29 دی 1399        ساعت :
فلوسیتومتری

فهرست آزمایش های بخش فلوسیتومتری

کد بین المللی

کد آزمایش

نام آزمایش

نام اختصاری

کد فرآیند

روش آزمایش

80566

1228

CD Activated T

CD-activated T

FLOW

FLOWCYTOMETRY

80566

1218

CD10

CD10

FLOW

FLOWCYTOMETRY

 80566

1219

CD13

CD13

FLOW

FLOWCYTOMETRY

80566

1220

CD14

CD14

FLOW

FLOWCYTOMETRY

80566

1221

CD16

CD16

FLOW

FLOWCYTOMETRY

80566

1222

CD19

CD19

FLOW

FLOWCYTOMETRY

80566

1223

 CD20

CD20

FLOW

FLOWCYTOMETRY