امروز : یکشنبه ، 28 دی 1399        ساعت :
میکروب شناسی

فهرست آزمایش های میکروب شناسی

 

کد بین المللی

کد آزمایش

نام آزمایش

نام اختصاری

کد فرآیند

روش آزمایش

 

661

Abscess - Culture & Sensi.

Abscess-(C&S)

MIC

Culture

80408

663

AFB - Sample:

AFB-X

MIC

Direct Microscopy

87040

630

Blood - Cultuer & Sensi.

Blood-(C&S)

MIC

Culture

87040

640

Bone Marrow-Culture & Sensi.

BM-(C&S)

MIC

Culture

80548

638

Breast Disch.- Culture & Sensi.

Breast-(C&S)

MIC

Culture

80548

654

Bronchial Lavage - Cult. & Sensi.

Bronchial-(C&S)

MIC

Culture

80548

665

Culture & Sensi.:

C&S-X

MIC

Culture