امروز : یکشنبه ، 28 دی 1399        ساعت :
نمونه گیری

فهرست آزمایش های بخش نمونه گیری

 

کد بین المللی

کد آزمایش

نام آزمایش

نام اختصاری

کد فرآیند

روش آزما

80125

1021

Sweat Teast

Sweat Teast

SC

ELECTRODE