امروز : یکشنبه ، 28 دی 1399        ساعت :
هماتولوژی

  فهرست آزمایش های بخش هماتولوژی

کد بین المللی

کد آزمایش

نام آزمایش

نام اختصاری

کد فرآیند

روش آزمایش

 

392

Anti Thrombin III

AT-III

Coagulation

CLOTTING

 

335

Bleeding Time

BT

Coagulation

CLOTTING

 

329

Blood Group & Rh !

BG&Rh

HEM

Agglutination

 

301

C.B.C

CBC

CBC

CELL COUNTER

 

217

CH50

CH50

CH50

RID

 

334

Clot Lysis Time

Clot-Lysis

Coagulation

CLOTTING

 

333

Clot Retraction

Clot-Retraction

Coagulation

CLOTTING