امروز : دوشنبه ، 29 دی 1399        ساعت :
هورمون

فهرست آزمایش های بخش هورمون

 

کد بین المللی

کد آزمایش

نام آزمایش

نام اختصاری

کد فرآیند

روش آزمایش

 

418

17 OH - Progesteron

17OH-Progest

ELISA

Elisa

 

460

A.C.T.H

ACTH

ECL

Immunochemiluminescence

 

161

ACLA - Total

ACLA

ELISA

Elisa

 

448

Aldosterone

 Aldosterone

ELISA

Elisa

 

127

Alfa - Feto Protein  

AFP

ICL

Immunochemiluminescence

 

148

Alfa - Feto Protein Amniotic Fluid

AFP-AF

ICL

Immunochemiluminescence

 

209

ANA 

ANA 

ICL

Immunochemiluminescence