امروز : دوشنبه ، 29 دی 1399        ساعت :
بیو شیمی

فهرست آزمایش های بخش بیو شیمی

کد بین المللی

کد آزمایش

نام آزمایش

نام اختصاری

کد فرآیند

روش آزمایش

84545

537

24h-U-Urea Clear.

24h-U-Urea Clear

BCH

Turbidometry

84066

36

Acid  Phosphatas Prostatic

ACP-P

BCH 

Turbidometry

84060

35

Acid Phosphatase -Total

ACP-T

BCH

Turbidometry 

80515

1862

ADA-Fluid

ADA-Fluid

 BCH

Turbidometry 

80515

49

Adenosin Deaminase

ADA

 BCH

Turbidometry 

82040

25

Albumin

Albumin

 BCH

Turbidometry 

82040

536

Albumin (24h/U)

24h-U-Albumin(B)

 BCH

Turbidometry 

 82040  579  Albumin (R/U) U/Albumin

 BCH

Turbidometry
 84075  32 Alkaline  Phosphatase  ALP

 BCH

Turbidometry
 84460  31  ALT (SGPT)  SGPT(ALT)

 BCH

Turbidometry
 82140  47  Amonia  Amonia

 BCH

Turbidometry
 82150  37  Amylase  Amylase

 BCH

Turbidometry
 82164  470  Angiotensin Con. Enz.  ACE

 BCH

Turbidometry
 84450  30  AST (SGOT)  SGOT(AST)

 BCH

Turbidometry
 84520  8  B.U.N  BUN

 BCH

Turbidometry
 80514  28  Billi-D Billi-D

 BCH

Turbidometry
 80514  27  Billirubin -Total  Billi-T

 BCH

Turbidometry
   95  BNP  BNP RUMP Immunoflurescence
 82553  92  C.K - MB***  CK-MB (EU)***  RUMP 0Immunoflurescence
 82310 533  CL (24h/U) 24h-U-CL  ISE  Ise
 82310  21  CL (Choride)  CL  ISE  Ise
 82310  588  CL (R/U)  U/CL  ISE  Ise