امروز : یکشنبه ، 28 دی 1399        ساعت :
میکروب شناسی

 

 

  • ATCC   ملزومات پژوهش علوم زندگی - امریکا

 

  • DSMZ   انجمن میکروارگانیسم ها و سلولی آلمان

 

  • ESCMID   انجمن میکروب شناسی بالینی و بیماریهای عفونی اروپا

 

  • IDSA   انجمن بیماری های عفونی آمریکا