امروز : دوشنبه ، 29 دی 1399        ساعت :
نحوه محاسبه هزينه آزمايشات

مبناي محاسبه­ ی هزينه­ ها، آخرين تعرفه­ ی رسمي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نظام پزشكي مي­باشد:

  •  مراجعين آزاد:  تعرفه خصوصي
  •  بيمه تامين اجتماعي : درصد تعیین شدهاز تعرفه دولتي+ مابه التفاوت تعرفه خصوصي و دولتي
  •  بيمه خدمات درماني ( شامل كارمندان دولت، ساير اقشار، اقشار آسيب پذير، خويش فرما و روستایی) :              درصد تعیین شده از تعرفه دولتي+ مابه التفاوت تعرفه خصوصي و دولتي 
  •  بيمه ارتش: درصد تعیین شده از تعرفه  خصوصي
  •  بيمه دانا : درصد تعیین شده از تعرفه خصوصي   
  •  بيمه ايران : درصد تعیین شده از تعرفه خصوصي   
  •  بيمه كاركنان ايران : بدون فرانشيز
  •  بيمه عمر ايران : بدون فرانشيز
  •  بانك­ها : درصد تعیین شده از تعرفه خصوصی
  • طلايي:  درصد تعیین شدهاز تعرفه خصوصی