امروز : دوشنبه ، 29 دی 1399        ساعت :
آزمايش چربي خون

 

آزمايش چربی خون

    ميزان چربي خون بر حسب فاصله زماني بين آخرين وعده­ی غذا و زمان خونگيري و نيز نوع غذاي مصرف شده، متغير ميباشد. براي اين كه نتايج بدست آمده از آزمايش شما، بيانگر مقدار واقعي چربي خون شما باشد، لطفاً در رعايت شرايط استاندارد آزمايش دقًت نماييد. 

    () روز قبل از آزمايش غذاي مختصر ساده و بدون چربي ميل كنيد و به مدت 12 تا 14 ساعت قبل از خونگيري هيچ چيز

(به جز آب) ميل نكنيد.