امروز : سه شنبه ، 11 آذر 1399        ساعت :
آزمايش قندخون

 

  آزمايش قند 2 ساعت بعداز گلوکز  (2h-OGTT)

 •  بیمار بايد ناشتا باشد.
 •  منظور از ناشتا بودن يعني پرهيز از خوردن حداقل به مدت 8 تا 12 ساعت.
 •  ابتدا يك نمونه جهت انجام آزمايش قند ناشتا گرفته ميشود.
 •  به ازاء هر كيلوگرم از وزن بدن 75/1 گرم و تا حداكثر  جمعاً 75 گرم گلوكز به بيمار داده ميشود.
 •  محلول قندي تهيه شده، بايد ظرف 5 دقيقه به آرامي نوشيده شود.
 •  دقيقاً 2 ساعت پس از شروع مصرف گلوكز، نمونه خون جهت انجام آزمايش گلوكز گرفته ميشود.   

                                                                                                                 

  آزمايش قند 2 ساعت بعد از غذا  (2h-PP)

 •      ابتدا در حالت ناشتا يك نمونه جهت انجام آزمايش قند ناشتا گرفته ميشود.
 •     نمونهگيري براي اندازهگيري قند 2 ساعت بعد از غذا، دقيقاً 2 ساعت پس از زمان شروع صرف صبحانه انجام ميشود.
 •     مقدار و نوع صبحانه : بايستی به همان اندازه و هر چه  كه هر روز بعنوان صبحانه مصرف مي­کنید، میل كنيد.
 •      پس از اتمام صرف صبحانهي معمول، هيچ گونه مواد غذايي تا راس دقيقاً 2 ساعت از زمان شروع صبحانه ميل نكنيد.
 •      در روز آزمايش، در ميزان مصرف انسولين، قرص يا هر گونه داروي  كاهش دهنده قند خون تغيير ندهيد، مگر اينكه تأَكيد پزشك معالج به  گونهاي ديگر باشد

   

آزمايش تحمل گلوکز  ((OGTT

 •     آزمايشOGTT به منظور تاييد ديابت انجام ميشود.
 •     جهت انجام آزمايش بيمار بايد ناشتا باشد.
 •     ناشتا بودن يعني پرهيز از خوردن به مدت 8 تا 12 ساعت.
 •     ابتدا يك نمونه جهت انجام آزمايش قند ناشتا گرفته ميشود.
 •     100    گرم گلوكز به بيمار داده ميشود.
 •     محلول قندي تهيه شده، بايد ظرف 5 دقيقه به آرامي نوشيده شود.
 •     دقيقا 1ساعت، 2ساعت و 3ساعت پس از شروع صرف گلوكز، خونگيري از وريد انجام ميشود.

 

 آزمايش  GCT

    اين آزمايش توسط متخصصين محترم زنان جهت تمامي خانم هاي باردار در هفته 24 تا 28 حاملگي درخواست ميشود.

 •     براي انجام آزمايش GCT  نياز به ناشتا بودن فرد نميباشد .
 •     50    گرم گلوكزخوراكي به خانم باردار داده ميشود.
 •    محلول قندي تهيه شده، بايد ظرف 5 دقيقه به آرامي نوشيده شود.
 •     دقيقا يك ساعت پس از شروع صرف محلول گلوكز، نمونهگيري انجام ميشود.