امروز : دوشنبه ، 29 دی 1399        ساعت :
آزمايش هورمون رشد

تست تحریکی هورمون رشد

  • ابتداي صبح جهت انجام آزمايش مراجعه نماييد.
  • روز قبل از خونگيري، به مقدار زياد مايعات بنوشيد.
  • در روز خونگيري، هيچ چيز نخوريد.
  • نسخه داروي مخصوص آزمايش را تهيه كنيد و صبح روز آزمايش دارو را به همراه بياوريد.

      () دقت كنيد: دارو را نبايد قبلاًمصرف كنيد، بلكه در زمان نمونهگيري به شما داده خواهد شد.

  • براي انجام اين آزمايش يك نمونه خون ناشتا گرفته مي­شود و پس از صرف دارو، بنا بر درخواست پزشك معالج، 2 تا 4 نمونه­ ي ديگر به فواصل زماني معين گرفته مي­شود.

() توجه:  در موارد زير با پزشك خود مشورت كنيد و آزمايشگاه را در جريان بگذاريد.

  • سابقه صرع.
  • سابقه بيماري­هاي عروقي (سكته مغزي و قلبي)
  • سابقه اُفت شديد قند خون.