امروز : سه شنبه ، 11 آذر 1399        ساعت :
آزمايش امونياك و لاكتاك

آزمايش آمونياك و لاكتات

 

اين آزمايشها معمولاً براي بيماران بستري درخواست ميشود و نمونهگيري در بيمارستان انجام شده و براي انجام آزمايش به آزمايشگاه ارسال ميگردد.

جهت نمونهگيري نكات زير بايد رعايت شود.

  • لولهي مخصوص آمونياك / لاكتات را فقط از آزمايشگاه  تحويل بگيريد.
  • مقدار يك ميليليترخون در لوله مخصوص بريزيد.
  • درپوش لوله را محكم ببنديد و بلافاصله آن را (5مرتبه) به آرامي سر و ته كنيد.
  • نمونه را در يك ليوان حاوي يخ قرار دهيد و فوراً به آزمايشگاه ارسال كنيد.
  • تذكر: نمونهي حاوي لخته يا هموليز براي آزمايش مناسب نميباشد.